پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
نام و نام خانوادگی: احمد ابراهیمی نسب

سمت: کارشناس ساختمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران(گرایش ساختمان)5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0