پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق اسفند ماه 1393

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

11

حريق واحدهاي تجاري

8

حريق مخروبه ها

-

حريق خودرويي و تصادفات

-

حريق لاستيك فرسوده

5

حريق سطل زباله

6

حريق ضايعات

6

حريق و اتصالات برق

2

نشت گاز

2

آب گرفتگي ها

1

حريق درختان،فضاي سبز

4

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

1

ساير موارد

-

جمع كل

46

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

21

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

8

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

-

سقوط از ارتفاع

1

سقوط از درخت

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

2

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

32

 

آمار ايستگاه امداد و نجات اسفندماه 1393

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

-

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

6

امداد كوهستان

-

غرقي

-

گير كردن انگشتر در دست

5

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

3

چرخ گوشت

-

سقوط از ارتفاع

1

خودكشي يا اقدام به خودكشي

2

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

سقوط درخت

4

جمع كل

21

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

4

حريق اتصالات برق

-

ساير حريق ها

2

جمع كل

6


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0