پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق بهمن ماه 1393

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

6

حريق واحدهاي تجاري

7

حريق مخروبه ها

3

حريق خودرويي و تصادفات

_

حريق لاستيك فرسوده

9

حريق سطل زباله

3

حريق ضايعات

8

حريق و اتصالات برق

1

نشت گاز

4

آب گرفتگي ها

1

حريق درختان،فضاي سبز

5

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

1

ساير موارد

_

جمع كل

47

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

19

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

7

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

4

سقوط از ارتفاع

_

سقوط از درخت

_

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

_

خودكشي يا اقدام به خودكشي

_

چرخ گوشت

_

غرقي

_

جمع كل

30

 

آمار ايستگاه امداد و نجات بهمن ماه 1393

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

_

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

3

امداد كوهستان

_

غرقي

_

گير كردن انگشتر در دست

2

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

_

چرخ گوشت

_

سقوط از ارتفاع

_

خودكشي يا اقدام به خودكشي

_

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

_

سقوط درخت

1

جمع كل

6

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

3

حريق اتصالات برق

_

ساير حريق ها

2

جمع كل

5


عملكرد واحد آموزش:

تعداد دوره

تعداد ساعت

تعداد نفر آموزش ديده/نفر ساعت

9

25

282


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0