پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق دی ماه 1393

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

19

حريق واحدهاي تجاري

13

حريق مخروبه ها

-

حريق خودرويي و تصادفات

13

حريق لاستيك فرسوده

5

حريق سطل زباله

-

حريق ضايعات

13

حريق و اتصالات برق

2

نشت گاز

4

آب گرفتگي ها

-

حريق درختان،فضاي سبز

4

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

-

ساير موارد

-

جمع كل

73

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

-

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

2

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

1

سقوط از ارتفاع

-

سقوط از درخت

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

1

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

4

 

 

 

آمار ايستگاه امداد و نجات دی ماه 1393

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

2

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

5

امداد كوهستان

-

غرقي

-

گير كردن انگشتر در دست

3

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

2

چرخ گوشت

-

سقوط از ارتفاع

2

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

سقوط درخت

-

جمع كل

14

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

-

حريق اتصالات برق

-

ساير حريق ها(گازگرفتگی)

1

جمع كل

1

 

عملكرد واحد ساختماني

تعداد پروانه صادر شده

موارد تاييد شده جهت پايانكار

12

6

 

عملكرد واحد آموزش:

 

تعداد دوره

تعداد ساعت

تعداد نفر آموزش ديده/نفر ساعت

7

59

508

  


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0