پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندنام :سيد ابوذر 

نام خانوادگي: موسوي

تحصيلات: ليسانس

سمت: مدیر امور اداری و امور کارگزینی

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0