پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                            


نام: حميد 
                                                                               
نام خانوادگي : عليرضاييسوابق کاری :

  • -معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري خرم آباد
  • معاون آموزش،پيشگيري و ورزش  سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري خرم آباد
  • -فرمانده ايستگاه شماره یک سازمان آـش نشانی و خدمات ایمنی خرم آباد
  • فرمانده ايستگاه شماره چهار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خرم آباد

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0