پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

توصيه ها و هشدارهاي ايمني در خصوص سد و درياچه

انباشت آب در پشت سد و جريان آب زيرين از خطرات پنهان شنا در پشت سد مي باشد زيرا جريان شديد آب در قسمت زيرين برقرار بوده و روي آب ساكن به نظر مي رسد و بلافاصله پس از ورود فرد جريان زيرين او را كشيده و مي برد و شخص قادر به كنترل خود نخواهد بود.

از شناكردن در جريان تند و شديد رودخانه ها جدا خودداري نمائيد.

محل هاي خطرناك و مرگ آفرين اطراف سدها و آبگيرها اغلب حفاظ بندي و ممنوعه اعلام شده اند ناديده گرفتن اينگونه موانع خطرات جدي و جاني به همراه خواهد داشت. مسئولين ذيربط نيز موظف به اعلام منطقه ممنوعه وگماردن گشتي هاي حفاظتي براي جلوگيري از ورود و تردد غير مجاز افراد مي باشند.

سواحل شني و ماسه اي شيب دار اطراف سدها و آبگير ها باعث لغزيدن بطرف آب مي شوند و برگشت فرد به طرف ساحل نيز مشكل و اغلب امكان ناپذير مي باشد.

سواحل خاكي و گلي اطراف سدها و آبگيرها حالتي باتلاقي دارند كه تا بحال افراد بسياري با

فرو رفتن و گرفتار شدن در آن جان باخته اند زيرا با مكان مورد نظر و وضعيت داخل آن

آشنايي نداشته اند.

در هنگام تفريح و استراحت خانواده ها در كنار اينگونه اماكن مواظبت از كودكان و

نوجوانان ضروريست و از نزديك شدن آنها به آب جدأ ممانعت نمائيد.

به هيچ وجه به تنهايي اقد ام به آب تني و شنا در سد ها و آبگيرها ننمائيد زيرا در صو رت

گرفتگي عضلاني و غرق شدن كسي براي كمك نخواهد بود.


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0