پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اهم خدمات آتش نشانی:

آماده باش شبانه روزی برای شرکت در حوادثی که جان انسان در خطر باشد،انجام عملیات نجات و امداد در حوادثی که جان انسان یا حیوانی در خطر باشد، شرکت فعال در حوادث طبیعی به منظور یاری رساندن به هموطنان، اداره کردن و مهار آتش سوزی ها در صنایع و اماکن مختلف، بررسی علل حریق و حوادث در شرایط محیطی متفاوت.

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0